EJ Thorsen, Claudia Lanzetta and Nicole Bruszewski